strona główna 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiegoZałącznik nr 1 - Wykaz wskaźników kosztów pośrednich


Symbol EKD*)PKD**)WyszczególnienieWskaźniki kosztów pośrednich w %

*) EKD - Europejska klasyfikacja działalności - zarządzenie nr 83 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. GUS Nr 30, poz. 151); **)
PKD - Polska klasyfikacja działalności - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 829 i z 1998 r. Nr 143, poz. 918).

 
Strona główna
Kosztorysowanie i rozliczanie budów
Nadzór budowlany
Kierowanie budow±
Mapa serwisu
Partnerzy
Sprzedaż produktów
konsumpcyjnych
Spokojne wczasy na wsi nad morzem k.Ustki
Kontakt


§ Strefa prawa:
NOWE Prawo budowlane
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporz±dzneie MI z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotycz±cych nowej zabudowy...
Rozporz±dzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie ksi±żki obiektu budowlanego
Rozporz±dzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotycz±cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...
Rozporz±dzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporz±dzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, o¶wiadczenia o...
Ustawa o zamówieniach publicznych
Rozporz±dzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporz±dzania kosztorysu inwestorskiego
Rozporz±dzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Użyteczne druki:
Zestawienie kosztów budowy (45kB)
Protokół technicznego odbioru robót (26kB)
Wniosek o pozwolenie na budowę (26kB)
Druk umowy ogólnobudowlanej (44kB)
Deklaracja wst±pienia do IIb (30kB)
O¶wiadczenie kierownika budowy 2a (25kB)
O¶wiadczenie kierownika budowy 2b (23kB)
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (75kB)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (26kB)

Strona główna Napisz do nas[Kosztorysowanie i rozliczanie budów] [Nadzór budowlany] [Kierowanie budow±] [Sprzedaż produktów] [Mapa serwisu] [Partnerzy] [Kontakt]