strona główna 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiegoZałącznik nr 2 - Wykaz materiałów, konstrukcji, wyrobów, maszyn i urządzeń, których wartości nie uwzględnia się w kosztorysach inwestorskich


 Gałąź 06 - Wyroby przemysłu metalowego
 Gałąż 07 - Maszyny i urządzenia - część I
 Gałąź 08 - Maszyny i urządzenia - część II
 Gałąź 09 - Wyroby przemysłu precyzyjnego
 Gałąź 10 - Środki transportu
 Gałąź 11 - Wyrobu przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego

 
Strona główna
Kosztorysowanie i rozliczanie budów
Nadzór budowlany
Kierowanie budow±
Mapa serwisu
Partnerzy
Sprzedaż produktów
konsumpcyjnych
Spokojne wczasy na wsi nad morzem k.Ustki
Kontakt


§ Strefa prawa:
NOWE Prawo budowlane
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporz±dzneie MI z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotycz±cych nowej zabudowy...
Rozporz±dzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie ksi±żki obiektu budowlanego
Rozporz±dzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotycz±cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...
Rozporz±dzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporz±dzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, o¶wiadczenia o...
Ustawa o zamówieniach publicznych
Rozporz±dzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporz±dzania kosztorysu inwestorskiego
Rozporz±dzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Użyteczne druki:
Zestawienie kosztów budowy (45kB)
Protokół technicznego odbioru robót (26kB)
Wniosek o pozwolenie na budowę (26kB)
Druk umowy ogólnobudowlanej (44kB)
Deklaracja wst±pienia do IIb (30kB)
O¶wiadczenie kierownika budowy 2a (25kB)
O¶wiadczenie kierownika budowy 2b (23kB)
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (75kB)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (26kB)

Strona główna Napisz do nas[Kosztorysowanie i rozliczanie budów] [Nadzór budowlany] [Kierowanie budow±] [Sprzedaż produktów] [Mapa serwisu] [Partnerzy] [Kontakt]