strona główna 

Kosztorysowanie robót budowlanych


Kosztorysowaniem zajmuję się już od 1981 roku. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej tzn.: poprzez majstra na budowie, kierownika budowy, kierownika działu technicznego, inspektora nadzoru i dyrektora własnej firmy od 1993 roku do dzisiaj.

Kosztorysy pomaga mi wykonywać program do kosztorysowania FORTE V.3.0 z pełnš bazš katalogowš oraz konserwacją ciągłą przez co skazany jestem na wszystkie nowości.

Wykonuję wszelkie rodzaje kosztorysów (Inwestorskie, powykonawcze, wstępne np. do banku itp.)

W związku z faktem że przestały w dniu 12-12-2001 obowiązywać przepisy w sprawie kosztorysowania budowlanego jako obligatoryjne regulacje prawne oraz rozpoczęciem obowiązywania obecnej ustawy o cenach (Dz.U. nr 97/2001 r. Poz. 1050) która mówi że "Ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę" Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych opracowało "Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych" aby wypełnić lukę w braku regulacji państwowych.Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych


Tekst pierwotny:
- Dz. U. nr 76/1994, poz. 344
Tekst jednolity:
- Dz. U. nr 119/1998, poz. 773
Zmiany
- Dz. U. nr 29/1997, poz. 162
- Dz. U. nr 160/1998, poz. 1063
- Dz. U. nr 45/1999, poz. 437
- Dz. U. nr 12/2000, poz. 136
- Dz. U. nr 93/2000, poz. 1027
- Dz. U. nr 110/2000, poz. 1167
- Dz. U. nr 56/2001, poz. 580
- Dz. U. nr 76/2001, poz. 813 (ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, znowelizowana 21 grudnia 2001 r. - Dz. U. Nr 154, poz. 1802) - niektóre zmiany obowiązują od 1 stycznia 2003 r., jeszcze inne od 1 stycznia 2004 r. albo od dnia uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej (informacje te podajemy w nawiasach czerwoną czcionką)
- Dz. U. nr 113/2001, poz. 1208 - zmiany w art. 29 w zakresie dotyczącym obowiązku zamieszczenia ogłoszeń na stronie internetowej wchodzą w życie 10 października 2002 r. (informację tę podajemy fioletową czcionką).
- Dz. U. nr 128/2001, poz. 1403 (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej) - zmiana w art. 6 obowiązuje od 10 maja 2002 r.(jest zaznaczona zieloną czcionką),
- Dz. U. nr 154/2001, poz. 1800.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego


(Dz. U. Nr 26 z 30 marca 1999 r., poz. 239)
     Załącznik nr 1: WYKAZ WSKAŹNIKÓW KOSZTÓW POŚREDNICH
     Załącznik nr 2: WYKAZ MATERIAŁÓW, KONSTRUKCJI, WYROBÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ, KTÓRYCH WARTOŚCI NIE UWZGLĘDNIA SIĘ W KOSZTORYSACH INWESTYCYJNYCH
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813, Nr 113, poz. 1208, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:     Załącznik nr 1: WYKAZ WSKAŹNIKÓW KOSZTÓW POŚREDNICH
     Załącznik nr 2: WYKAZ MATERIAŁÓW, KONSTRUKCJI, WYROBÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ, KTÓRYCH WARTOŚCI NIE UWZGLĘDNIA SIĘ W KOSZTORYSACH INWESTYCYJNYCH

Druki do pobrania (format WORD 2000)

Zestawienie kosztów budowy (45kB) 
Strona główna
Kosztorysowanie i rozliczanie budów
Nadzór budowlany
Kierowanie budową
Mapa serwisu
Partnerzy
Sprzedaż produktów
konsumpcyjnych
Spokojne wczasy na wsi nad morzem k.Ustki
Kontakt


§ Strefa prawa:
NOWE Prawo budowlane
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporządzneie MI z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy...
Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego
Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...
Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o...
Ustawa o zamówieniach publicznych
Rozporządzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Użyteczne druki:
Zestawienie kosztów budowy (45kB)
Protokół technicznego odbioru robót (26kB)
Wniosek o pozwolenie na budowę (26kB)
Druk umowy ogólnobudowlanej (44kB)
Deklaracja wstąpienia do IIb (30kB)
Oświadczenie kierownika budowy 2a (25kB)
Oświadczenie kierownika budowy 2b (23kB)
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (75kB)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (26kB)

Strona główna Napisz do nas[Kosztorysowanie i rozliczanie budów] [Nadzór budowlany] [Kierowanie budową] [Sprzedaż produktów] [Mapa serwisu] [Partnerzy] [Kontakt]