strona główna 

Prawo budowlane

Rozdział 10 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie (Art. 95-102)


Art. 95.
Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:
      1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą
      2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
      3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne
      4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki
      5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.
Art. 96.
1. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone następującymi karami:
      1) upomnieniem
      2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3
      3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3.
 • 2. Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
 • 3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.
 • 4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być orzeczony również w stosunku do osoby, która:
        1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego odpowiedzialność zawodową
        2) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.
 • 5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określa się w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.
 • 6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, która w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza się termin dodatkowy, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
  Art. 97.
  1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 • 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.
 • 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie swojej właściwości organ samorządu zawodowego.
  Art. 98.
  1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego.
 • 2. Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie regulują odrębne przepisy.
  Art. 99.
  1. Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, przesyła się do wiadomości:
        1) jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną
        2) właściwemu stowarzyszeniu
        3) organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
        4) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
 • 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych.
  Art. 100.
  Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
  Art. 101.
  1. Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:
        1) wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres: a) 2 lat - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 1, b) 3 lat - od złożenia egzaminu - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 2, c) 5 lat - po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 3
        2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z kar określonych w art. 96 ust. 1.
 • 2. Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o których mowa w art. 99 ust. 1.
 • 3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.
  Art. 102.
  (uchylony).

  Załącznik do ustawy - Prawo budowlane

  Akty wykonawcze

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
 •  
  Strona główna
  Kosztorysowanie i rozliczanie budów
  Nadzór budowlany
  Kierowanie budową
  Mapa serwisu
  Partnerzy
  Sprzedaż produktów
  konsumpcyjnych
  Spokojne wczasy na wsi nad morzem k.Ustki
  Kontakt


  § Strefa prawa:
  NOWE Prawo budowlane
  USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Rozporządzneie MI z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy...
  Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego
  Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...
  Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o...
  Ustawa o zamówieniach publicznych
  Rozporządzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
  Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Użyteczne druki:
  Zestawienie kosztów budowy (45kB)
  Protokół technicznego odbioru robót (26kB)
  Wniosek o pozwolenie na budowę (26kB)
  Druk umowy ogólnobudowlanej (44kB)
  Deklaracja wstąpienia do IIb (30kB)
  Oświadczenie kierownika budowy 2a (25kB)
  Oświadczenie kierownika budowy 2b (23kB)
  Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (75kB)
  Zawiadomienie o zakończeniu budowy (26kB)

  Strona główna Napisz do nas[Kosztorysowanie i rozliczanie budów] [Nadzór budowlany] [Kierowanie budową] [Sprzedaż produktów] [Mapa serwisu] [Partnerzy] [Kontakt]