strona główna 

Prawo budowlane

Rozdział 2 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Art. 12-16)


Art. 12.
1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
      1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
      2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
      3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów
      4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego
      5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
      6) (uchylony)
      7) rzeczoznawstwo budowlane.
 • 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2.
 • 3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
 • 4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.
 • 5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych.
 • 6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
 • 7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
 • 8. Do kierowania robotami budowlanymi w powierzonym zakresie, z wyłączeniem robót budowlanych przy obiektach zabytkowych, uprawnione są także osoby posiadające, zgodnie z przepisami o rzemiośle, dyplom mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym.
  Art. 12a.
  1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz osób, o których mowa w art. 12, mogą również wykonywać osoby będące obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które:
        1) posiadają w tych państwach prawo wykonywania czynności odpowiadających samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie
        2) ukończyły studia wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równorzędne
        3) odbyły dwuletnią praktykę przy sporządzaniu projektów lub na budowie.
 • 2. Właściwy organ samorządu zawodowego przeprowadza postępowanie weryfikacyjne w zakresie, o którym mowa w ust. 1, i wydaje decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych. 2a. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do osób, którym państwo członkowskie Unii Europejskiej nadało tytuł zawodowy architekta za szczególnie wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie architektury.
 • 3. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, z wyjątkiem art. 14 ust. 3.
  Art. 12b.
  Umowa międzynarodowa zawarta na zasadzie wzajemności może określić inny tryb nadawania uprawnień budowlanych.
  Art. 12c.
  Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę wymagania Unii Europejskiej w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych.
  Art. 13.
  1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:
        1) projektowania
        2) kierowania robotami budowlanymi.
 • 2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.
 • 3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.
 • 4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6 .
  Art. 14.
  1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
        1) architektonicznej
        2) konstrukcyjno-budowlanej 2a) drogowej 2b) mostowej 2c) kolejowej 2d) wyburzeniowej2e) telekomunikacyjnej
        3) (uchylony)
        4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
        5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
        6) (uchylony).
 • 2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane.
 • 3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:
        1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych: a) posiadania wyższego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności, b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie
        2) do projektowania w ograniczonym zakresie: a) posiadania średniego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności lub pokrewnego wyższego wykształcenia, b) odbycia pięcioletniej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie
        3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) posiadania wyższego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności, b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie
        4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) posiadania średniego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności lub pokrewnego wyższego wykształcenia, b) odbycia pięcioletniej praktyki na budowie
        5) (uchylony).
 • 4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
  Art. 15.
  1. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:
        1) korzysta w pełni z praw publicznych
        2) posiada: a) dyplom ukończenia wyższej uczelni, b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu, c) opinie dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności.
 • 2. Właściwy organ samorządu zawodowego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając, na podstawie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, oraz odbytej praktyki, zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami.
 • 3. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.
 • 4. Skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych następuje:
        1) na własną prośbę
        2) w razie: a) pozbawienia praw publicznych, b) utraty uprawnień budowlanych, c) śmierci rzeczoznawcy.
  Art. 16.
  1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, a także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.
 • 2. (uchylony).
 • 3. (uchylony).
 • 4. (uchylony).
 • 5. (uchylony).
 • 6. (uchylony).

  Załącznik do ustawy - Prawo budowlane

  Akty wykonawcze

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
 •  
  Strona główna
  Kosztorysowanie i rozliczanie budów
  Nadzór budowlany
  Kierowanie budową
  Mapa serwisu
  Partnerzy
  Sprzedaż produktów
  konsumpcyjnych
  Spokojne wczasy na wsi nad morzem k.Ustki
  Kontakt


  § Strefa prawa:
  NOWE Prawo budowlane
  USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Rozporządzneie MI z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy...
  Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego
  Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...
  Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o...
  Ustawa o zamówieniach publicznych
  Rozporządzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
  Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Użyteczne druki:
  Zestawienie kosztów budowy (45kB)
  Protokół technicznego odbioru robót (26kB)
  Wniosek o pozwolenie na budowę (26kB)
  Druk umowy ogólnobudowlanej (44kB)
  Deklaracja wstąpienia do IIb (30kB)
  Oświadczenie kierownika budowy 2a (25kB)
  Oświadczenie kierownika budowy 2b (23kB)
  Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (75kB)
  Zawiadomienie o zakończeniu budowy (26kB)

  Strona główna Napisz do nas[Kosztorysowanie i rozliczanie budów] [Nadzór budowlany] [Kierowanie budową] [Sprzedaż produktów] [Mapa serwisu] [Partnerzy] [Kontakt]