strona główna 
pokaz wszystkie rozporządzenia

wyszukiwarka jest niewrażliwa na wielkość liter ale rozróżnia polskie znaki

Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 120 poz. 1134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie książki obiektu budowlanego


Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. [ Wzór książki obiektu budowlanego ]
1. Rozporządzenie określa wzór książki obiektu budowlanego, zwanej dalej "książką", oraz sposób jej prowadzenia.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
§ 2. [ Założenie książki ]
Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej "obiektem", do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.
§ 3. [ Format książki ]
1. Książka powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu.
2. Wzór książki określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4. [ Numeracja stron ]
1. Książka powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.
2. W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia.
§ 5. [ Wpisy do książki ]
Wpisy do książki obejmują:
     1) podstawowe dane identyfikujące obiekt:
          a) rodzaj obiektu i jego adres,
          b) właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko,
          c) protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia,
          d) pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,
          e) zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,
          f) wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia:
     2) dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki:
     3) plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a
     4) protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.
§ 6. [ Dokonywanie wpisów ]
1. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
2. Wpis do książki powinien:
     1) zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła:
     2) cechować się jednoznacznością i zwięzłością.
3. Wpisów, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a i b, dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.
4. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.
§ 7. [ Zasady prowadzenia dotychczasowych książek ]
Książki prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się na zasadach dotychczasowych, do wypełnienia tomu.
§ 8. [ Wejście w życie ]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.3)
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800,
3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882), zachowane w mocy na podst
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. (poz. 1134)
Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

pokaz wszystkie rozporządzenia 
Strona główna
Kosztorysowanie i rozliczanie budów
Nadzór budowlany
Kierowanie budową
Mapa serwisu
Partnerzy
Sprzedaż produktów
konsumpcyjnych
Spokojne wczasy na wsi nad morzem k.Ustki
Kontakt


§ Strefa prawa:
NOWE Prawo budowlane
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporządzneie MI z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy...
Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego
Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...
Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o...
Ustawa o zamówieniach publicznych
Rozporządzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Użyteczne druki:
Zestawienie kosztów budowy (45kB)
Protokół technicznego odbioru robót (26kB)
Wniosek o pozwolenie na budowę (26kB)
Druk umowy ogólnobudowlanej (44kB)
Deklaracja wstąpienia do IIb (30kB)
Oświadczenie kierownika budowy 2a (25kB)
Oświadczenie kierownika budowy 2b (23kB)
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (75kB)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (26kB)

Strona główna Napisz do nas[Kosztorysowanie i rozliczanie budów] [Nadzór budowlany] [Kierowanie budową] [Sprzedaż produktów] [Mapa serwisu] [Partnerzy] [Kontakt]